Omschrijving:

Het voldoen aan de aantallen banen voor de banenafspraak in de sector overheid wil nog niet zo lukken. Ook de sector onderwijs, die verantwoordelijk is voor 6.660 banen in 2023, loopt nog niet in de pas met de beoogde aantallen. Dit is aanleiding geweest om voor de sector overheid de quotumregeling te activeren, zodat er nu een quotumpercentage van 1,93% geldt voor overheidswerkgevers met 25 medewerkers of meer.

Om meer inzicht te krijgen in waarom de aantallen niet gehaald zijn, zijn diverse onderzoeken uitgevoerd. Door Loyalis is een onderzoek uitgevoerd naar specifieke knelpunten voor het creëren van banen voor mensen uit de doelgroep binnen de onderwijssectoren po en vo.

Deze publicatie geeft inzicht in de uitkomsten van het onderzoek. Er worden knelpunten benoemd, maar ook worden mogelijkheden en oplossingen aangedragen. Een van de belangrijkste conclusies: er zijn nog veel onbenutte kansen!

Uit het onderzoek blijkt het vooral belangrijk te zijn om werkgevers in het onderwijs met de juiste kennis en informatie tegemoet te treden. Men ziet namelijk zeker de meerwaarde, maar onderkent ook enige financiële risico’s. Een schone taak voor de stagefunctionarissen van vso en pro om werkgevers in het po en vo met raad en daad bij staan door na te denken over creatieve oplossingen (werkdrukmiddelen, bestuursaanstelling, detachering), door de meerwaarde van de doelgroep concreet te maken middels duidelijke takenpakketten en werkgevers goed en eenduidig te informeren over de werkelijke kosten, inclusief tegemoetkomingen, voordelen en ondersteuning.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/
2018/07/02/onderzoeksrapport-banenafspraak-in-het-funderend-onderwijs

Overigens is staatssecretaris Van Ark van plan de scheiding tussen de sectoren markt en overheid op te heffen. Zouden we toch in staat zijn onze jongeren uit vso en pro aan het werk te krijgen binnen vo en po?