ArchiefCategorie: Dagbestedingaanvraag indicatie dagbesteding tijdens school t.b.v. stage
Han de Kroon gevraagd 2 jaren geleden

Heeft een leerling recht op een indicatie dagbesteding van het WMO terwijl die leerling nog op school zit? Op grond van een veranderend ontwikkelingsperspectief  adviseer ik zijn ouders contact op te nemen met WMO van hun gemeente. Het ontwikkelingsperspectief is nu arbeidsmatige dagbesteding, en deze leerling blijkt meer begeleiding nodig te hebben dan dat van een reguliere werkgever gevraagd kan worden.
WMO weigert (in eerste instantie)een indicatie dagbesteding af te geven, met als reden dat de leerling nog op school zit, en dus moet school een stageplek geven en die leerling daar begeleiden.
Wat zijn de mogelijkheden om tot een tussenweg te komen?; wij regelen de juiste stageplek en de begeleiding van die stage, de gemeente zorgt voor indicatie dagbesteding waarmee de leerling op de werkplek juist wordt begeleidt.
Waar heb je als leerling van het ZMLK “recht” op aan begeleiding en ondersteuning van uit het WMO?

Team Kennisabonnement Medewerkers reageerde 2 jaren terug

In beginsel bestaat er geen recht op een indicatie dagbesteding (maatwerkvoorziening) vanuit de WMO. Weliswaar kan iedereen een aanvraag doen voor ondersteuning bij de WMO (of Jeugdwet bij onder 18), maar gemeenten zijn niet verplicht (dus recht op door aanvrager) een indicatie of beschikking maatwerkvoorziening af te geven.
Het besluit daarover hangt in belangrijke mate af van de uitkomsten van het keukentafelgesprek en mogelijkheden van leerling en/of anders zelf.
Aangezien dagbesteding gaat om een andere vorm van dag invulling, terwijl die ook door school geboden wordt, ligt het niet in de lijn der verwachting dat de gemeente een maatwerkvoorziening voor dagbesteding voor nog schoolgaande leerlingen zal afgeven. Onze ervaringen uit de praktijk duiden daar ook niet op.
Vaak redeneren gemeenten vanuit het principe, dat scholen bekostigd worden voor onderwijs en stage en dat, waar nodig, daarmee stageplekken ingekocht kunnen worden. Onderwijs wordt gezien als voorliggende voorziening, waardoor men niet in aanmerking komt voor ondersteuning vanuit de WMO

Met beschikkingen voor dagbesteding vanuit de WLZ (via een aanvraag voor een zorgprofiel bij het CIZ) worden meer successen geboekt om een indicatie te krijgen voor stages in de dagbesteding nog tijdens onderwijs.
Juist als een leerling meer begeleiding blijkt nodig te hebben, kan het zinvol zijn een aanvraag te doen bij CIZ en daarmee de WLZ.
Vaak zien gemeentes de WLZ ook als voorliggende voorziening alvorens over te gaan tot inzet Jeugdwet of WMO.

Dus de geadviseerde marsroute:
– Aanvraag via CIZ
– Bij geen succes, aanvraag via WMO of Jeugdweg
– In de tussentijd of daarna, poging tot onvergoede stage bij instelling voor arbeidsmatige dagbesteding
– Bij uitstroom stage omzetten in betaalde zorgplek

Dus kort gezegd: vanuit school heb je als leerling recht op onderwijs en begeleiding. Aan voorzieningen uit de WMO kun je als leerling tijdens het onderwijs geen rechten ontlenen (onderwijs als voorliggende voorziening). Zelfs na het onderwijs bestaat eigenlijk alleen het recht om een ondersteuningsaanvraag te doen, maar bestaat geen recht op een voorziening.’