ArchiefCategorie: OnderwijsBestaat er een format voor het transitiedocument?
Ellen Ammerlaan gevraagd 5 jaar geleden

Bestaat er een format t.a.v. het transitiedocument: overdracht bij uitstroom.

Team Kennisabonnement reageerde 5 jaar terug

Nee, er bestaat geen vastgesteld format voor het overgangsdocument.
Voor de profielen Arbeid en Dagbesteding van het VSO is dit document verplicht, maar er is geen format voor bepaald.
De onderstaande tekst is ontleend aan de brochure ‘Uitstroomprofielen vso afsluiting en overgang’.
Daarin staat de informatie nog eens uitgelegd:

3.2 Het overgangsdocument*
De nieuwe wetgeving stelt, dat leerlingen in de profielen arbeidsmarktgericht en dagbesteding bij het verlaten van de vso-school een overgangsdocument meekrijgen. Voor leerlingen in het profiel vervolgonderwijs wordt bij een overgang naar het regulier vo of mbo een onderwijskundig rapport ter beschikking gesteld. Bij een overgang naar het regulier vo of mbo is dit niet voorgeschreven.
Het overgangsdocument wordt door het bevoegd gezag opgesteld aan de leerling en zijn ouders verstrekt bij een afronding van het onderwijs. Het doel van het document is vooral om de leerlingen in het profiel arbeidsmarktgericht en dagbesteding een extra steun in de rug te geven bij hun vervolgstap naar de arbeidsmarkt of dagbesteding. Ten behoeve van dat doel bevat het document informatie over de kennis, vaardigheden, houding en ondersteuningsbehoeften, die de leerling (na het verlaten van de school) heeft.
De functie van het overgangsdocument is daarmee drieledig:

• een document dat voor leerling en ouders aangeeft welke resultaten voor de verschillende transitiegebieden zijn bereikt;
• een document waarmee school en leerling communiceren met de ‘vervolgsituatie’ (werkgever of instelling voor dagbesteding
en/of ketenpartners (zoals UWV en/of gemeente);
• een informatievoorziening met betrekking tot de ondersteuningsbehoefte of begeleidingsbehoefte van de leerling

Voor het overgangsdocument is vooralsnog geen vast format vastgesteld. Wel zijn er handreikingen gedaan voor de inhoudelijke vormgeving. Vanuit de praktijk is er door veldvertegenwoordigers bepleit om het transitiedocument uit te splitsen in transitiegebieden zoals genoemd in het wetsvoorstel Wet kwaliteit (v)so:

A. werken
B. wonen en vrije tijd
C. burgerschap
D. leergebieden Nederlands en rekenen (optioneel: andere leergebieden, waaronder Engels)

Bij de uiteindelijke invulling van het transitiedocument moet rekening gehouden worden met het feit dat het document bedoeld is voor zowel leerling en ouders, als voor de vervolgsituatie en/of ketenpartners. Dat vraagt om een taalgebruik, dat voor alle partijen leesbaar en bruikbaar is.
Door SLO is, in nauwe samenwerking met het veld, input gegeven aan de inhoudelijk eisen van het overgangsdocument. Vanuit de Stichting Projecten Speciaal Onderwijs is daarnaast contact geweest met het UWV om het overgangsdocument zoveel als mogelijk aan te laten sluiten op het participatieplan van het UWV om daarmee de doorstroom van leerlingen en de ondersteuning daarbij van ketenpartners te vergemakkelijken. Dit model overgangsdocument is gepubliceerd op http://www.hetkan.info, http://www.poraad.nl, http://www.slo.nl en http://www.passendonderwijs.nl. Op verschillende van diezelfde websites is tevens een veelheid aan voorbeelden van transitiedocumenten uit het veld te vinden.
Belangrijk om te weten is dat het overgangsdocument alleen aan de leerlingen en/of zijn ouders/verzorgers overhandigd mag worden. Zij bepalen of ze de informatie willen overhandigen/ beschikbaar stellen aan de vervolgbestemming. Scholen mogen deze informatie zelf nooit aan derden verstrekken.
______________________
*De term overgangsdocument wordt in de wet gebruikt. In het veld is de term transitiedocument tevens gangbaar. Beide termen zijn geaccepteerd en kunnen door elkaar gebruikt worden.

_____________________________________________________________
Het format document waar in de tekst aan gerefereerd wordt, is niet meer via de genoemde webadressen te achterhalen, maar is via de Kennisbank te verkrijgen.